1. Označení novináře je nepřenosné, je majetkem Autoklubu ČR a porušení bezpečnostních a organizačních pravidel, jakož i neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání dané osoby z podniku. Na pasu musí být uvedeno jméno držitele pasu. Na Povolení k vjezdu musí být zřetelně vyznačena RZ vozidla. Bez tohoto údaje bude Povolení k vjezdu okamžitě odebráno. Fotograf je povinen mít na sobě fotovestu.

2. Akreditovaná osoba může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k novinářským účelům. Je zakázáno používat tyto materiály k účelům komerčním. Pokud by takový případ byl zjištěn, postihem dané osoby by mohlo být odmítnutí přidělení akreditace na akce konané Autoklubem ČR  minimálně na jeden rok.

3. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob. Všichni novináři pracující na motoristických podnicích musí být řádně oblečeni k tomuto výkonu (pevná obuv, dlouhé kalhoty), aby byly maximálně eliminovány nehody, jejichž následkem by mohlo být ohrožení bezpečnosti všech participujících stran nebo poškození majetku.

4. Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat Autoklub ČR, Gironi s.r.o., organizátory, promotéry, národní sportovní asociace nebo kluby, které mají co dočinění s podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu a na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku.

5. Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat Autoklub ČR, či pořadatele a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou ( osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu ), které vznikly při daném podniku.

6. Novinář/fotograf má právo na všechny dostupné informace spojené s konáním a průběhem závodu (výsledky závodu, tiskové informace atd. ), které jsou průběžně zveřejňovány na webu www.ceskymotokros.cz. Na požádání je možné dílčí startovní listiny či výsledky vytisknout.

7. Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky tím tak vzniká povinnost požádat o novou akreditaci. V opačném případě nemůže být žadateli akreditace udělena.

8. Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s jeho prací a pracovištěm, na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné novináře a osoby činné na daném sportovním podniku.

9. Žadatel souhlasí se zařazením svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla do databáze sloužící pro zasílání propagačních emailů na sportovní podniky, které promotuje Autoklub ČR.